1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Justiin©: Justiin© is gevestigd te 1273 GE in Huizen op Edelhert 19.
  Tel: 06-39411804
  E-mail: info@justiin.nl
  KVK nr: 69319960
  IBAN: NL98 INGB 0007 8699 39.
  Opdrachtgever: de wederpartij van Justiin©.
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Justiin©.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Justiin© verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Justiin© gesloten overeenkomsten en verrichten diensten.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, zullen de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast en bijgevolg geldig en afdwingbaar blijven. Elke dergelijke bepaling zal in de mate van wat wettelijk mogelijk is.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Justiin© zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Justiin© is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst gesloten tussen Justiin© en de opdrachtgever zijn eerst geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk door zowel Justiin© als door de opdrachtgever zijn aanvaard.
 4. Een samengestelde prijsopgaven verplicht Justiin© niet tot het verrichten van gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen, facturatie en betaling

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Justiin©.
 2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. De opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de facturen per e-mail worden verzonden.
 3. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Justiin© naar evenredigheid zal worden gehonoreerd.
 4. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever ingeval van webdesign binnen twee weken na de dag van totstandkoming van de overeenkomst 50% van de totale kosten te voldoen. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na betaling van dit bedrag, uiterlijk binnen twee weken na facturatiedatum, wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 5. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever in geval van zoekoptimalisatie binnen twee weken na de dag van totstandkoming van de overeenkomst 25% van de totale kosten op jaarbasis te voldoen. Vervolgens zal per maand bij vooruitbetaling gefactureerd worden. Alle kosten betrekking hebbend op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling van rechtsweg in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en kosten te vervolgens ter voldoening van langst openstaande factuur(en).
 8. Wanneer betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden is Justiin© gerechtigd de website en daarmee verband houdende diensten, zoals e-mail, offline te halen en te houden totdat volledige betaling is ontvangen.
 9. Wanneer de opdrachtgever geen onderhoudscontract met Justiin© is overeengekomen staat het de opdrachtgever niet vrij gebruik te maken van de basebuilder. Gebruik van basebuilder in deze situatie is alsdan alleen mogelijk tegen betaling van een bedrag van € 20,-- per maand, exclusief BTW, bij voortuitbetaling te voldoen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Justiin© zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Justiin© het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Justiin© dat deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.
 3. Justiin© is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Justiin© is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Justiin© kenbaar behoorde te zijn.
 4. Ingeval van webdesign zal Justiin© de website opleveren binnen de overeengekomen termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders is overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich op tijd alle benodigde data aan te leveren. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal, is de opdrachtgever na het verstrijken van de oplevertermijn de totale kosten verschuldigd. De opdrachtgever behoudt alsdan evenwel één jaar recht op een website, waarna ook dit recht vervalt.
 5. Ingeval van zoekmachine-optimalisatie (SEO) zal door Justiin© de inhoud van iedere pagina verder worden geoptimaliseerd voor het gewenste doelpubliek en geoptimaliseerd rond een specifiek thema. Het enige doel van de pagina is om op de eerste pagina van Google te komen op bepaalde keywords.
 6. Een SEO Specialist zal een trefwoordenonderzoek en concurrentieanalyse opmaken. In samenspraak met Justiin© worden de keywords gedefinieerd en bepaald. De SEO Specialist zal een korte SEO vriendelijke tekst opmaken.
 7. Deze WordPress website is geen vervanging voor een eventueel reeds bestaande website. De optimalisatie betreft de tekstuele inhoud, titelomschrijvingen, korte schone coderingen en het monitoren en waarborgen van de Google positie. De grafische vormgeving zal worden aangepast aan de sector van de opdrachtgever. De opdrachtgever is er zich van bewust en aanvaardt dat Justiin© de positie in de zoekmachines niet ten allen tijden kan garanderen.
 8. De opdrachtgever is zich er van bewust en aanvaardt dat Justiin© de positie in de zoekmachines niet te allen tijde kan garanderen.
 9. Als de opdrachtgever binnen drie maanden na aanvang van de overeenkomst niet op de eerste pagina staat van de betreffende zoekmachine, dan heeft de opdrachtgever recht op teruggave van de in die maand betaalde maandelijkse vergoeding. Indien zich dit voordoet zal Justiin© de opdrachtgever voor het hem toekomende bedrag een creditfactuur doen toekomen aan het eind van het jaar waar het creditbedrag betrekking op heeft. Ingeval enkele van de keywoorden niet op de eerste pagina van de desbetreffende zoekmachine staat, heeft de opdrachtgever recht op een creditfactuur pro rato, afgezet tegen het totaal aantal keywoorden.
 10. Door de ondertekening van de overeenkomst stemt de opdrachtgever in met betaling middels automatische incasso en verbindt zich er onherroepelijk toe de gegeven opdracht niet op te zeggen tijdens de duur van de overeenkomst. Als de opdrachtgever van bankrekening verandert dient de opdrachtgever minstens één maand op voorhand het nieuwe rekeningnummer voor de incasso doorgeven.

6. Duur en beëndiging

 1. De overeenkomst is een duurovereenkomst van bepaalde tijd en is gesloten voor een minimale duur van vierentwintig maanden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na het verstrijken van de minimale looptijd van vierentwintig maanden worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met de duur van twaalf maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. In alle gevallen van contractbreuk door de opdrachtgever, anders dan op grond van een toerekenbaar tekortschieten van Justiin© in de nakoming van haar verbintenis, is deze gehouden om aan Justiin© de daaruit voor Justiin© voortvloeiende schade te vergoeden. Door deze wordt forfaitair vastgelegd op een som die gelijk is aan 80% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen voor de nog lopende periode. Onverminderd het recht om volledige nakoming van de overeenkomst te verlangen. Ook is Justiin© alsdan gerechtigd de overeenkomst per direct (buitengerechtelijk) te ontbinden.
 3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement, verkoop, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, of die laatste Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met Justiin© van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Justiin© de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval Justiin© zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

  - de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

  - haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten, volledig of ten dele;

  onverminderd de overige rechten van Justiin© en zonder dat Justiin© tot enige vergoeding van schade of kosten is gehouden.

 4. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikel 6.2 en 6.3 zijn alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten, zowel de op dat moment als in de toekomst opeisbare, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Justiin© is in geen geval betrokken bij eventuele relaties tussen de opdrachtgever en de andere tussenkomende partijen of gebruikers. Justiin© komt ook niet tussen bij de relaties van de opdrachtgever en zijn website host. Indien om een of andere reden de opdrachtgever niet meer over zijn website beschikt of indien Justiin© eventueel niet de nodige toegangen ontvangt voor de website van de opdrachtgever, dan zal dat de opdrachtgever niet vrijstellen van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijks te betalen bijdragen.
 2. Als blijkt dat de opdrachtgever in het kader van de onderhavige overeenkomst een betalingsachterstand heeft kan deze laatste Justiin© niet verantwoordelijk stellen voor haar verplichtingen die daaruit voortvloeien. Justiin© kan zonder kennisgeving gebruik maken van haar opschortingsrecht, waarbij dat de opdrachtgever niet vrijstelt van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijks te betalen bijdragen.
 3. Justiin© is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals omzetverlies, inkomstenverlies, winstverlies, commissieverlies, enz.
 4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, Justiin© derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor iedere andere tekortkoming aan de zijde van Justiin©.
 5. De aansprakelijkheid van Justiin© zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
 6. Justiin© is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Justiin© geen invloed kan uitoefenen.

8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Justiin© gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht is.
 2. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Justiin© kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat nakoming in redelijkheid niet van Justiin© kan worden gevergd.

9. Overdracht en inpandgeving van de overeenkomst

 1. Justiin© is uitdrukkelijk gemachtigd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarden van de overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt. Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de opdrachtgever van een overdracht van schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebedingen, enz.). De betaling van deze facturen zal bovendien worden beschouwd als erkenning door de opdrachtgever van de gesloten overdracht. Een dergelijke overdracht houdt voor de opdrachtgever, de verplichting om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen enkele wijzing van de andere verplichtingen van de opdrachtgever of van Justiin© mee. De opdrachtgever verbindt zich ertoe zo nodig alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden worden gevraagd bij een dergelijke overdracht of inpandgeving, aan te brengen.

10. Woonplaats

 1. Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in de overeenkomst.
 2. Geen enkele adreswijziging van de opdrachtgever zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet bij aangetekende brief bekend is gemaakt, tenzij in onderlinge overeenstemming anders bepaald.

11. Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend is of moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden als vertrouwelijk of geheim te behandelen.
 2. De persoonsgegevens worden door Justiin© slechts gebruikt voor de aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting, alsook voor de administratie van Justiin©.

12. Derden

 1. Justiin© is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijswijzigingen worden door Justiin© zonder kennisgeving aan de opdrachtgever doorbelast.
 2. Justiin© is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

13. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en ander verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 2. Alle door Justiin© in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Justiin© totdat de opdrachtgever alle verplichtingen en betalingen uit de overeenkomst aan Justiin© is nagekomen.
 3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen.
 4. Alle door Justiin© ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Justiin© voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. Door Justiin© of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Justiin©.
 6. Mocht er gebruik gemaakt worden van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Justiin© om het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de rechtbank die zonder opname van onderhavig artikel bevoegd zou zijn.

Laatst bijgewerkt
1 juli 2021

Bakje koffie doen? Afspraak maken

Wil je gewoon even praten over hoe ik te werk ga of heb jij een geweldig idee waar je mijn hulp bij nodig hebt? Een bakje koffie kan nooit kwaad.

Bakkie koffie